کیبر با تمرکز KNC به شکوفایی خود ادامه می دهد

شبکه kyber شبکه کیبر منجر به بسته بندی DEX در سال 2020 شده است که با بهره گیری از نقدینگی و کارآمدترین پلت فرم معاملاتی در زمان مطبوعات ، افتخارآفرینی می کند. اما با پیشنهادات حاکمیتی مبتنی بر نشانه در افق ، شبکه با چند نگرانی از تمرکز روبرو است. نکات اساسی شبکه کیبر در

ادامه مطلب