سیاست های ناکام منجر به سقوط اقتصادی لبنان

بحران ارزی لبنان لبنان با یک بحران بی سابقه اقتصادی روبرو است و پول محلی در حال حاضر حدود 60 درصد از ارزش خود را از دست داده است. سیاست های بانک مرکزی در حالی تحت فشار قرار گرفته است که شهروندان در اعتراض به نحوه برخورد دولت با بحران اقتصادی که منجر به وخیم

ادامه مطلب