بانک مرکزی اروپا در حال«کاهش بی سابقه»

انقباض اقتصادی منطقه یورو با کاهش اقتصادی “بی سابقه” روبرو است ، بدترین زمان از آغاز سوابق. رئیس جمهور بانک مرکزی اروپا (ECB) ، کریستین لاگارد ، تصویری از یک بانک مرکزی را در حالت اضطراری تمام عیار نقاشی می کند پس از آنکه نرخ بهره خود را بدون تغییر نگه داشت. انقباض اقتصادی بی

ادامه مطلب