فهرست ذخایر فدرال رزرو: ایالات متحده آمریکا در حال رکود است

شاخص ماهیانه بانک مرکزی فدرال شیکاگو سقوط کرده است ، و نشان می دهد ایالات متحده آمریکا وارد رکود اقتصادی شده است. این شاخص برای سنجش کلی فعالیت اقتصادی ایالات متحده و فشار تورمی طراحی شده است. این میانگین وزن 85 شاخص ماهانه است. بانک اطلاعات فدرال ایالات را در حال رکود اقتصادی نشان می

ادامه مطلب