نوع قراردادسرمایه کاربرسود ماهیانهجمع کل سود و سرمایهمدت قراردادبازپرداخت اصل سرمایهارائه سفته و چک ضمانتارسال قرارداد رسمیارائه ربات آسیک بوتز رایگان
قرارداد پایه 1 - BTC0.01000000 - BTC0.00050000 - BTC0.011500003 ماهاتمام قراردادسفته و قراردادبلهخیر
قرارداد پایه 2 - BTC0.02000000 - BTC0.00120000 - BTC0.023600003 ماهاتمام قراردادسفته و قراردادبلهخیر
قرارداد برنزی - BTC0.03000000 - BTC0.00200000 - BTC0.036000003 ماهاتمام قراردادسفته و قراردادبلهخیر
قرارداد نقره ای - BTC0.06000000 - BTC0.00500000 - BTC0.075000003 ماهاتمام قراردادسفته و قراردادبلهبله
قرارداد طلایی - BTC0.12000000 - BTC0.01200000 - BTC0.153000003 ماهاتمام قراردادسفته و چک و قراردادبلهبله
قرارداد پلاتینیوم - BTC0.24000000 - BTC0.02800000 - BTC0.352000004 ماهاتمام قراردادسفته و چک و قراردادبلهبله
قرارداد پلاتینیوم پلاس - BTC0.50000000 - BTC0.06500000 - BTC0.825000005 ماهاتمام قراردادسفته و چک و قراردادبلهبله
قرارداد پلاتینیوم 2X - BTC1.00000000 - BTC0.15000000 - BTC1.900000006 ماهاتمام قراردادسفته و چک و قراردادبلهبله
قرارداد اختصاصی - BTC2.00000000 - BTC0.33000000 - BTC4.640000008 ماهاتمام قراردادسفته و چک و قراردادبلهبله
پلنسرمایه کاربرسود ماهیانهجمع کل سود و سرمایهمدت قراردادبازپرداخت اصل سرمایهارائه سفته و چک ضمانتارسال قرارداد رسمیارائه ربات آسیک بوتز رایگان
قرارداد پایه 1 - USDT370 تتر18 تتر424 تتر3 ماهاتمام قراردادسفته و قراردادبلهخیر
قرارداد پایه 2 - USDT740 تتر45 تتر875 تتر3 ماهاتمام قراردادسفته و قراردادبلهخیر
قرارداد برنزی - USDT1050 تتر73 تتر1269 تتر3 ماهاتمام قراردادسفته و قراردادبلهخیر
قرارداد نقره ای - USDT2300 تتر190 تتر2870 تتر3 ماهاتمام قراردادسفته و قراردادبلهبله
قرارداد طلایی - USDT4000 تتر450 تتر5350 تتر3 ماهاتمام قراردادسفته و چک و قراردادبلهبله
قرارداد پلاتینیوم - USDT8000 تتر1000 تتر12000 تتر4 ماهاتمام قراردادسفته و چک و قراردادبلهبله
قرارداد پلاتینیوم پلاس - USDT16000 تتر2200 تتر27000 تتر5 ماهاتمام قراردادسفته و چک و قراردادبلهبله
قرارداد پلاتینیوم 2X - USDT32000 تتر4700 تتر60200 تتر6 ماهاتمام قراردادسفته و چک و قراردادبلهبله
قرارداد اختصاصی - USDT64000 تتر9900 تتر139200 تتر8 ماهاتمام قراردادسفته و چک و قراردادبلهبله
---------------------------------------------
قرارداد پایه 1 - تومان9.000.000 تومان460.000 تومان10.380.000 تومان3 ماهاتمام قراردادسفته و قراردادبلهخیر
قرارداد پایه 2 - تومان18.000.000 تومان1.100.000 تومان21.300.000 تومان3 ماهاتمام قراردادسفته و قراردادبلهخیر
قرارداد برنزی - تومان27.000.000 تومان1.850.000 تومان32.550.000 تومان3 ماهاتمام قراردادسفته و قراردادبلهخیر
قرارداد نقره ای - تومان55.000.000 تومان4.600.000 تومان68.800.000 تومان3 ماهاتمام قراردادسفته و قراردادبلهبله
قرارداد طلایی - تومان92.000.000 تومان10.350.000 تومان123.050.000 تومان3 ماهاتمام قراردادسفته و چک و قراردادبلهبله
قرارداد پلاتینیوم - تومان185.000.000 تومان23.000.000 تومان277.000.000 تومان4 ماهاتمام قراردادسفته و چک و قراردادبلهبله
قرارداد پلاتینیوم پلاس - تومان370.000.000 تومان51.000.000 تومان625.500.000 تومان5 ماهاتمام قراردادسفته و چک و قراردادبلهبله
قرارداد پلاتینیوم 2X - تومان735.000.000 تومان110.000.000 تومان1.395.000.000 تومان6 ماهاتمام قراردادسفته و چک و قراردادبلهبله
قرارداد اختصاصی - تومان1.475.000.000 تومان228.000.000 تومان3.299.000.000 تومان8 ماهاتمام قراردادسفته و چک و قراردادبلهبله